Algemene Voorwaarden 

Artikel 1:  Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt, in dit geval Blogtopia;

2.     Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.     Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij de ondernemer verkoop op afstand van producten en/of diensten aanbiedt, waarbij voor het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

4.     Techniek voor communicatie op afstand: het middel dat gebruikt wordt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5.     Bedenktijd: de termijn die de  consument heeft om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht;

6.     Herroepingsrecht: dit is de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.     Dag: dit is een  kalenderdag;

8.     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand voor een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9.     Gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

10. Cursist: de cursist die zich via deze website inschrijft voor een cursus.

11. Inschrijvingsgeld:  de prijs die betaald wordt voor deelname aan een cursus.

12. Cursusgeld: de prijs die betaald wordt voor ondersteunend materiaal, zoals bijv. handboek, didactisch materiaal, …

13. Open opleiding:  dit is een opleiding die georganiseerd wordt waarbij verschillende mensen online kunnen deelnemen. 

14. E-learning opleiding: dit is een opleiding die geheel of gedeeltelijk online wordt aangeboden op de website. Het doelpubliek van deze opleiding zal worden vermeld. 

Artikel 2: Gegevens van de ondernemer

Blogtopia is een initiatief van Vicky Boerjan,
Lisseweegs Opperhof 2
8380 Lissewege, België. 

Telefoonnummer: 0032468417219

E-mailadres: fotoherstel@gmail.com

Ondernemingsnummer: BE0692.839.722

Artikel 3: Toepasselijkheid  van de algemene voorwaarden

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument en/of cursist.

2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en ze op verzoek van de consument zo snel mogelijk kosteloos worden bezorgd.

3.     Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld zodat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een gegevensdrager. Wanneer dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat ze op verzoek van de consument langs elektronische weg of op een andere manier kosteloos zullen worden toegezonden.

4.    Als er naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich bij tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het gunstigst is.

Artikel 4: Het aanbod

1.     Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden gebeurt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.     Elk aanbod bevat de informatie die nodig is voor de consument om duidelijk te maken wat zijn rechten en verplichtingen zijn, die door de aanvaarding van het aanbod ontstaan. Dit gaat over:

o    de prijs inclusief belastingen;

o    de eventuele kosten van aflevering;

o    de manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o    het wel of niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o    de manier van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

o    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

o    de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand als de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

o    wanneer de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, hoe de voor de consument de overeenkomst kan raadplegen is;

o    de manier waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst op de hoogte kan komen van  door hem niet gewilde handelingen, evenals de manier waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

o    de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

o    en, de minimale duur van de overeenkomst op afstand bij een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

4. Door de aanvaarding van het aanbod van een al dan niet gratis cursus, aanvaardt de cursist deze algemene voorwaarden. Bij een gratis cursus door het invullen van een formulier, bij de aankoop van een cursus door de aankoop en betaling van de cursus. De cursist wordt eerst de algemene voorwaarden kenbaar gemaakt en dient met een vinkje zich akkoord te verklaren met de algemene voorwaarden voor de registratie of aankoop. 

5. Inschrijven voor een open opleiding of workshop gebeurt altijd d.m.v. het daartoe voorziene inschrijvingsformulier op de website. Enkel indien de cursist geen toegang heeft tot de website, zou het uitzonderlijk per e-mail kunnen worden bezorgd. Inschrijving voor een e-learning opleiding gebeurt enkel via het daarvoor voorziene formulier. Het moment van inschrijving is tevens de aanvraag van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. De ondernemer kan bijkomende documenten vragen voordat de inschrijving wordt aanvaard.

6. Elk inschrijvingsformulier wordt gevolgd door een ontvangstmelding van de ondernemer. In deze ontvangstmelding staat een toegangscode om gebruik te maken van de cursussen en e-learningopleidingen. 

Artikel 5: De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.    Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.     Wanneer de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.     De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie meesturen:

o    de voorwaarden waaronder en de manier waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding over het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

o    de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

o    de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

o    de vereisten voor opzegging van de overeenkomst wanneer de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5.     Wanneer de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

6. De cursist krijgt na ontvangst van betaling en/of na registratie bij een gratis cursus toegang tot de online cursus waarvoor hij of zij is ingeschreven. Als de cursus betaald wordt via overschrijving dan zal de toegang pas verleend worden na ontvangst van de betaling. 

Artikel 6a: Herroepingsrecht bij levering van producten

1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2.     Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – wanneer redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, in overeenstemming met de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b: Herroepingsrecht bij levering van diensten

1.     Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Dit geldt niet voor de onlineaankoop van digitale content op een niet-materiele drager. Dit betekent dat de cursist geen herroepingsrecht kan inroepen indien:

 • de online cursus direct na bestelling via het internet geleverd wordt en de cursist hiermee heeft ingestemd.
 • de cursist verklaart afstand te doen van zijn herroepingsrecht. 

De cursist kan dus geen online cursus annuleren of herroepen. Er is geen terugbetaling mogelijk, omdat de cursist reeds betaald heeft en de toegangscode reeds heeft ontvangen. 

2.     Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

3. Voor het uitoefenen van zijn herroepingsrecht kan de consument gebruik maken van het formulier van de FOD Economische Zaken, dat je via deze link kan downloaden

Artikel 7: Kosten bij herroeping

1.     Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.     De ondernemer zal alle van de consument ontvangen betalingen vergoeden, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onmiddellijk en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen.

3.     De ondernemer verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als dat wat door de consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, maar niet als de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en onder voorwaarde dat de consument als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.

4.     De bijkomende kosten als gevolg van de uitdrukkelijke keuze van de consument om voor een andere manier van levering te kiezen dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet door de ondernemer terugbetaald.

5.     Behalve wanneer de onderneming heeft aangeboden om de goederen zelf af te halen mag de onderneming, bij verkoopovereenkomsten, wachten met de terugbetaling totdat ze alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelijk welk tijdstip eerst valt.

Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht

1.     Wanneer de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor:

 • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 9: De prijs

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.

2.     In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan wanneer zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan wanneer de ondernemer dit bedongen heeft en:

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.     De prijzen voor het volgen van een cursus worden bij elke cursus vermeld en bestaat uit het cursusgeld en het inschrijvingsgeld. De prijzen zijn gebaseerd op de elementen die gekend zijn op het moment van het aanbod of offerte. Bij online cursussen dienen de prijzen onmiddellijk betaald worden om een toegangscode te kunnen krijgen die toegang verleent tot de cursussen en opleidingen.

6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10: Verplichtingen cursist

 1. Het is niet toegestaan voor een cursist om de verkregen inlogcodes te delen met anderen. De inlogcodes zijn persoonlijk. Worden de inlogcodes toch gedeeld, dan heeft de ondernemer het recht om de inlog account van de cursist af te sluiten zodat die met onmiddellijke ingang geen toegang meer heeft tot de cursussen. Er zal in zo’n situatie geen cursusgeld worden terug betaald. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot een schadevergoeding ter waarde van het betaalde inschrijvingsgeld en cursusgeld, onverminderd het recht van de ondernemer om de daadwerkelijke geleden schade te vorderen. 
 2. Als een cursist problemen ondervindt op de website, dien hij deze te melden binnen de 3 dagen. De ondernemer zal het nodige doen om de werking van de website zo snel mogelijk te herstellen. De ondernemer kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor een tijdelijk probleem dat niet langer dan een week duurt. Bij overmacht (bijv. hacking, probleem met de hostingprovider,…) kan de ondernemer niet aansprakelijk gesteld worden. Een eventuele schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat de cursist voor de cursus heeft betaald. 

Artikel 11: Conformiteit en Garantie

1.     De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.     Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer tegenover de ondernemer kan doen gelden vanwege de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 12: Levering en uitvoering

1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3.     Met inachtneming van dat wat hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Wanneer de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, een gelijkwaardig vervangproduct aan te vragen, of eventuele schadevergoeding te bekomen.

4.     Bij ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5.     Wanneer levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Bij een cursus of e-learning opleiding zal elke cursist een bewijs van deelname ontvangen. Na het succesvol voltooien van een cursus of opleiding kan eventueel een certificaat worden uitgereikt volgens de behaalde resulaten. 

Artikel 13: Intellectuele eigendom en auteursrecht

 1. Het is niet toegestaan om online cursussen te delen of delen daarvan te kopiëren zonder dat hiervoor per mail vooraf toestemming is gegeven.
 2. Alle door de ondernemer op zijn website gegeven informatie, afbeeldingen en/of materiaal dat gelieerd is aan een cursus blijft eigendom van de ondernemer. 
 3. Het is zonder toestemming niet toegestaan informatie die op deze website staat te kopiëren of verspreiden. 
 4. Als een consument of cursist feedback geeft hoe geleverde informatie of cursussen kunnen verbeterd worden, dan heeft de ondernemer het onbeperkte recht om deze informatie te gebruiken, tenzij er wordt aan gegeven dat de informatie vertrouwelijk is. 

Artikel 14: Duurtransacties

1.     De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan altijd opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.     Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Wanneer is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 15: Betaling

1.     De consument dient verschuldigde bedragente voldoen binnen veertien dagen na bezorging van het goed of bij een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na levering van de diensten, tenzij anders is overeengekomen. 

2.     Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden een gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling worden bedongen (tijdens de herroepingstermijn). Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden over de uitvoering van deze bestelling of dienst(en), voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

3.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan de ondernemer te melden. Bij wanbetaling van de consument heeft de ondernemer met uitzondering van wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

Artikel 16: Aansprakelijkheid 

 1. Alle verbintenissen aangegaan op basis van deze voorwaarden zijn inspanningsverbintenissen. De ondernemer stelt alles in het werk om de producten en diensten te leveren zoals vereist en te handelen als een goede huisvader.
 2. Als het gaat om een cursus of opleiding, dan zal de ondernemer alles in het werk stellen om haar kennis en expertise zo goed mogelijk over te brengen aan de deelnemers en om de inhoud van de opleidingen up to date te houden, conform de vigerende wetgeving.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade en/of voor fouten van haarzelf en/of van haar uitvoeringsagenten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is. De verzekeringspolis is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.

Artikel 17: Klachtenregeling

1.     De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht volgens deze klachtenprocedure.

2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft vastgesteld.

Een cursist dient klachten over een cursus schriftelijk of per e-mail te bezorgen op het algemeen e-mailadres van deze website. 

3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een aanwijzing wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.     Wanneer de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

6.   De consument kan altijd online een klacht indienen bij de Europese Commissie via https://ec.europa.eu/odr/ of bij de consumentenombudsdienst van  de FOD Economie.

Artikel 18: Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 19: Namaak

De ondernemer biedt altijd alleen maar producten aan die ze aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van de producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen bij het Belgische meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt

Artikel 20: Reviews

 1. De consument en/of cursist kan reviews geven. 
 2. De ondernemer beheert deze reviews en zorgt dat deze niet in strijd zijn met de algemene regels van goed fatsoen.
  Het is niet toegestaan om:
  1. commerciële of idealistische reviews te geven
  2. reviews te geven die smadelijk, lasterlijk, discriminerend of aanstootgevend zijn.

De ondernemer heeft het recht om dergelijke reviews te verwijderen.

Artikel 21: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken, mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd op een manier dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een gegevensdrager.

Artikel 22:  Wijziging van de algemene voorwaarden 

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd, maar de voor de consument meest gunstige bepaling zal voorrang hebben gedurende de looptijd van een aanbod.

Artikel 23: Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude  

Om de veiligheid van uw online bezoek te verzekeren, werkt Blogtopia uitsluitend samen met  erkende  beveiligingspartners.  Verlies of diefstal van uw identiteitsgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Blogtopia meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zoals een normale, vooruitziende en zorgvuldige online-tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of (financiële) diefstal kan dan  ook niet  tegen Blogtopia worden ingeroepen.

Art. 24: Privacy

De ondernemer hanteert een privacybeleid waarbij de door de consument en/of cursist verstrekte gegeven vertrouwelijk zullen worden behandeld en niet zullen worden gedeeld met derden. Het versturen van e-mails behoort tot de normale werking van deze website. De consument en cursist kan altijd uitschrijven uit deze e-mails.

>